Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εξηλεκτρισμένα Μέσα Μεταφοράς

Ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας προσεγγίζεται πολύπλευρα: με τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης στα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα, με την υιοθέτηση έξυπνων και προσαρμοζόμενων αλγορίθμων ελέγχου της λειτουργίας του οχήματος, με την ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνικών αναγεννητικής πέδησης, με την ανάκτηση ενέργειας από καυσαέρια είτε δυναμικά (waste heat generators) είτε στατικά (χρήση θερμοηλεκτρικών γεννητριών)

Mobirise

Διεσπαρμένη Παραγωγή από Α.Π.Ε. – Μικροδίκτυα

Η δραστηριότητά μας στο ερευνητικό αντικείμενο των Μικροδικτύων εστιάζεται στη διερεύνηση τοπολογιών ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος για μικροδικτυακές εφαρμογές (αυτόνομες ή διασυνδεδεμένες με το δίκτυο) με βάση την ποιότητα της ηλεκτρικής ισχύος και τον βαθμό απόδοσης, στην ενσωμάτωση νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών στους μετατροπείς διασύνδεσης (ενεργές τεχνικές anti-islanding, FRT capability, load sharing, voltage support, κ.ά.) καθώς και στη μοντελοποίηση μικροδικτύων και δικτύων διανομής με υψηλό ποσοστό διείσδυσης διεσπαρμένης παραγωγής από Α.Π.Ε., με στόχο την ενσωμάτωση της διεσπαρμένης παραγωγής από Φ/Β συστήματα σε μελέτες ανάλυσης δικτύου, όπως συμβαίνει σήμερα με τις μονάδες Α/Γ. Έτσι θα είναι δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους τόσο σε στατικές όσο και σε δυναμικές συνθήκες (διαταραχές τάσης και συχνότητας, βραχυκυκλώματα κ.λπ.) και ο ασφαλής σχεδιασμός των δικτύων και των συστημάτων προστασίας. Έως σήμερα έχει αναπτυχθεί ένα κατάλληλο μοντέλο για τη συνηθέστερη περίπτωση, που είναι τα διεσπαρμένα Φ/Β συστήματα που οδηγούνται από αντιστροφέα τάσης τύπου SPWM, ενώ σήμερα η προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στην εφαρμογή του μοντέλου αυτού και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις Φ/Β συστημάτων αλλά και άλλων μορφών Α.Π.Ε.

Mobirise

Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB)

Η έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο αποσκοπεί στη δημιουργία κτηρίων με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (nearly Zero Energy Buildings), μέσω της εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας από μονάδες Α.Π.Ε. H διαστασιολόγηση και η εγκατάσταση των μονάδων Α.Π.Ε. πάνω στο κτήριο επιτυγχάνουν την αυτοπαραγωγή ενέργειας και την ιδιοκατανάλωση αυτής, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Οι μελέτες που διεξάγονται και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο κτηρίου συνάδουν με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση μεριδίου των Α.Π.Ε., ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και έξυπνων δικτύων

Mobirise

Ηλεκτρονικές Διατάξεις Διασύνδεσης Φ/Β Συστημάτων με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης

Αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών μετατροπέων για τη διασύνδεση μεμονωμένων φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάνελ στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Η τεχνολογία αυτή, γνωστή και ως Φ/Β Πλαίσια Εναλλασσομένου Ρεύματος (AC-PV Modules), αποτελεί σήμερα πεδίο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας διεθνώς, καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της διείσδυσης των Φ/Β συστημάτων στον αστικό ιστό και στο ενεργειακό ισοζύγιο. Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην περαιτέρω βελτίωση του βαθμού απόδοσης, μέσω κατάλληλων κυκλωματικών βελτιώσεων για τον περιορισμό των απωλειών, στην αύξηση της αξιοπιστίας και στην ενσωμάτωση ενεργητικών τεχνικών ανίχνευσης του φαινομένου της νησιδοποίησης

Mobirise

Αυτόνομες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην επίτευξη λειτουργικής συμπεριφοράς και ποιότητας ισχύος εφάμιλλης με αυτή που παρουσιάζουν οι διασυνδεδεμένες εγκαταστάσεις, χωρίς να οδηγούμαστε σε ασύμφορη υπερδιαστασιολόγηση του μετατροπέα και του Μ/Σ που διανέμει την ηλεκτρική ενέργεια. Για τον λόγο αυτόν, μελετούνται και χρησιμοποιούνται κατάλληλες μαθηματικές μέθοδοι βελτιστοποίησης

Mobirise

Ηλεκτρονικές διατάξεις διόρθωσης του συντελεστή ισχύος

Αφορά στην αναζήτηση κατάλληλων διατάξεων και μεθόδων περιορισμού της παρουσίας ανώτερων αρμονικών και διόρθωσης του συντελεστή ισχύος στις ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος (παλμοτροφοδοτικά και αντιστροφείς τάσης) επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό απόδοσης και πυκνότητα ισχύος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας βέλτιστου σχεδιασμού του μετατροπέα τύπου Flyback ως διάταξη διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (Power Factor Correction – P.F.C.) που οδηγεί το μετατροπέα σε πολύ υψηλό συντελεστή ισχύος υπό υψηλό βαθμό απόδοσης και η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλο το φάσμα εφαρμογών των ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών και μηχανών γραφείου. Σήμερα, η ερευνητική μας προσπάθεια σε αυτό το αντικείμενο εστιάζεται στη χρήση τριφασικών P.F.C. μετατροπέων και την εφαρμογή τους σε εξηλεκτρισμένα μέσα μεταφοράς

Mobirise