Ερευνητικά Προγράμματα

01

3 υποτροφίες για τη χρηματοδότηση Υποψήφιων Διδακτόρων (ΥΔ) για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής (χορηγούνται στους ΥΔ Δημήτριο Μπαρό, Παρθένα Αποστολίδου και Φώτιο Βαλσαμά από 10/2019) στα πλαίσια της δράσης "2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες", του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

02

"Εξηλεκτρισμός Αστικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Ελεύθερης Τροχιάς", υποτροφία ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) που χορηγείται στον μεταδιδάκτορα Ιωάννη Περπινιά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ Κύκλος». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

03

"Έξυπνος κάδος συγκέντρωσης απορριμμάτων με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρηματοδοτείται από την εταιρεία ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Α.Ε. (Dasteri S.A.). Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

04

"Data-driven simulation modeling for smart neighbourhoods", Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής του ΔΠΘ Θεόφιλος Παπαδόπουλος

05

"Βελτίωση της ποιότητας ισχύος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από διεσπαρμένες μονάδες Α.Π.Ε.", μεταδιδακτορική έρευνα η οποία εκπονήθηκε από τον Δρ.-Μηχ. Χ. Χριστοδούλου στα πλαίσια του Προγράμματος Υποτροφιών Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΙΚΥ-SIEMENS, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

06

"Επικουρικές υπηρεσίες σε ενεργά δίκτυα διανομής βασισμένες σε τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου (ACTIVATE, Ancillary services in aCTIVe distribution networks bAsed on moniToring and control tEchniques)", στα πλαίσια του προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής του ΔΠΘ Θεόφιλος Παπαδόπουλος

07

 "Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα με στόχο την παρακολούθηση και ανίχνευση ατόμων σε έκτακτες περιπτώσεις εκκένωσης κτιρίων". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρηματοδοτείται από την εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας & Ελέγχου Ζαριφόπουλος Α.Ε. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής του ΔΠΘ Γεώργιος Συρακούλης

08

 "Ανάπτυξη Έξυπνου Φωτοβολταϊκού Στοιχείου (SmartPV)". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ". Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Κουτρούλης Ευτύχιος

09

 "Καινοτόμες μέθοδοι ενεργού θερμοηλεκτρικής ψύξης υψηλής απόδοσης: ανάπτυξη και χαρακτηρισμός". Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 01/09/2018 έως 31/08/2021. Χρηματοδοτείται από την εταιρεία Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών (ITC) Α.Ε. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

10

"Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών ηλεκτρονικών στοιχείων ισχύος για την υλοποίηση καινοτόμου μεθόδου προστασίας ηλεκτρικών δικτύων διανομής με υψηλό ποσοστό διείσδυσης διανεμημένης παραγωγής (DGRES-Pro)". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές". Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 15/03/2018 έως 14/01/2020. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

11

 "Experimental investigation on the performance characteristics of anti-islanding techniques in the prospect of high PV penetration level - Multi-Island". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του "ERIGRID TRANSNATIONAL ACCESS (H2020)". Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από 23/10/2017 έως 17/11/2017. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου.

12

"THERMICOOL: Thermoelectric cooling using innovative multistage active control modules". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του "CLEAN SKY RESEARCH and TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROJECTS". Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από 01/06/2014 έως 31/05/2016. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

13

"ECOMARINE: Fuel consumption reduction in marine power systems through innovative energy recovery management". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011", µε συνεργαζόμενους φορείς το ΕΜΠ, το Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και τις εταιρείες ITC A.E., MILTECH HELLAS Α.Ε., FARAD A.E., DASYC A.E., DANAOS PERIPHERALS, NAFTOTRADE, MARAN TANKERS MANAGEMENT. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από 02/01/2013 έως 30/06/2015. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

14

"Βελτίωση της ποιότητας ισχύος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από διεσπαρμένες μονάδες Α.Π.Ε.". Μεταδιδακτορική Έρευνα στα πλαίσια του Προγράμματος Υποτροφιών Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΙΚΥ-SIEMENS, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015. Εκπονήθηκε από τον Δρ.-Μηχ. Χ. Χριστοδούλου. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

15

"Διασύνδεση διεσπαρµένης παραγωγής από Α.Π.Ε. στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας: διερεύνηση τοπολογιών ηλεκτρονικών μετατροπέων και ανάπτυξη μοντέλων για μελέτες ανάλυσης δικτύων". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια της Πράξης "Αρχιµήδης ΙΙΙ". Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν από 01/01/2013 έως 30/11/2015. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

16

"LESS: Εξοικονόµηση ενέργειας σε ανελκυστήρες". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009", µε συνεργαζόμενους φορείς το Παν/µιο Πατρών, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την εταιρεία KLEEMANN HELLAS Α.Ε. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από 18/05/2012 έως 17/05/2015. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

17

 "Διερεύνηση της βέλτιστης διάταξης για την εξοικονόµηση ενέργειας σε βιομηχανικές διεργασίες µέσω της ενεργού αντιστάθµισης της αέργου ισχύος και των αρµονικών εγχύσεων και της ταυτόχρονης εκµετάλλευσης της ενέργειας πέδησης". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια της Πράξης "Υποστήριξη Οµάδων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Α κύκλος". Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν από 01/02/2011 έως 31/08/2014. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ Νικόλαος Παπανικολάου

18

"RENERGISE: Innovative management of energy recovery for reduction of electrical power consumption on fuel consumption". Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του "CLEAN SKY RESEARCH and TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROJECTS". Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από 01/07/2011 έως 31/10/2014. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Εμμανουήλ Τατάκης