“Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή μετατροπέα Σ.Τ./Σ.Τ. εξαναγκασμένης σβέσης με θυρίστορ”, Φώτιος Βαλσαμάς, ΔΠΘ, Ξάνθη, 2016

Σημαντική είναι η εξέλιξη της τεχνολογία στην κατασκευή νέων και βελτιωμένων ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος. Στην άνθηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών ισχύος συνέβαλε τόσο η εξέλιξη της μικροηλεκτρονικής όσο και η εμφάνιση μικροελεγκτών και μικροεπεξεργαστών με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οπουδήποτε απαιτείται ρύθμιση της τάσης, του ρεύματος ή της συχνότητας, τα στοιχεία και οι διατάξεις ισχύος βρίσκουν εφαρμογή. Το εύρος όλων των εφαρμογών δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί, γι’ αυτό αναπτύσσονται συνεχώς νέα βελτιωμένα στοιχεία και διατάξεις για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης για έλεγχο μεγαλύτερης ισχύος με καλύτερη απόδοση και ποιότητα.
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός μετατροπέα Σ.Τ./Σ.Τ. με θυρίστορ και η διεξοδική πειραματική μελέτη του.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα θυρίστορ. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται οι γενικές αρχές μετατροπέων ισχύος με θυρίστορ και η κατηγοριοποίησή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το βασικό κυκλωματικό διάγραμμα ενός μετατροπέα Σ.Τ./Σ.Τ. με θυρίστορ, δίνονται οι θεωρητικές κυματομορφές βασικών ηλεκτρικών μεγεθών και περιγράφεται η βελτιωμένη δομή του μετατροπέα Σ.Τ./Σ.Τ. Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, υπολογίζονται οι επιθυμητές τιμές των κυκλωματικών στοιχείων και οι μέγιστες ενεργές και μέσες τιμές τάσεων/ρευμάτων του μετατροπέα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η επιλογή και η κατασκευή των τεχνικών χαρακτηριστικών των κυκλωματικών στοιχείων του μετατροπέα. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κυκλώματος ελέγχου – παλμοδότησης. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα και ολοκληρώνεται η εργασία με την εξαγωγή συμπερασμάτων.