“Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος για εφαρμογές θερμοηλεκτρικής ψύξης”, Αλέξανδρος Μπουμπάρης, ΔΠΘ, Ξάνθη, 2017

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το θέμα της αφορά τη χρήση διατάξεων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος σε εφαρμογές θερμοηλεκτρικής ψύξης.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των θερμοηλεκτρικών στοιχείων ως συστήματα ψύξης, καθώς και η απόκριση αυτών σε διάφορες μεθόδους τροφοδοσίας, πέραν της κλασσικής μεθόδου με συνεχές ρεύμα.. Επίσης, μελετάται η απόκριση των θερμοηλεκτρικών στοιχείων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό θαλάμου ειδικά διαμορφωμένου για αυτόν τον σκοπό.
Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που έπρεπε να διαχειριστούμε, αναπτύχθηκαν αυτοματισμοί για την καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων καθώς και την οδήγηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων. Το σύστημα αυτό υλοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός μικροεπεξεργαστή ο οποίος επιτελούσε τις παρακάτω διεργασίες: κατέγραφε τιμές θερμοκρασίας στις επιφάνειες ενδιαφέροντος, έλεγχε το σύστημα ψύξης, και το κυριότερο οδηγούσε τις εξόδους των μετατροπέων και κατά επέκταση την τροφοδοσία των θερμοηλεκτρικών στοιχείων.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αφορά τα θερμοηλεκτρικά στοιχεία και τις αρχές λειτουργίας τους, ενώ λαμβάνει χώρα και μία σύντομη ιστορική αναδρομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε ο μετατροπέας υποβιβασμού τάσης Σ.Ρ./Σ.Ρ. για την οδήγηση τους καθώς και μία ολοκληρωμένη περιγραφή αυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η πειραματική διαδικασία καθώς και η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα συλλογής μετρήσεων καθώς και τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη αναλυτικά. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται οι μετρήσεις που υλοποιήθηκαν και τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο τα συμπεράσματα και οι προτάσεις περεταίρω επέκτασης.