“Προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης του φαινομένου της νησιδοποίησης για διεσπαρμένες φωτοβολταϊκές μονάδες”, Φώτιος Βαλσαμάς, ΔΠΘ, Ξάνθη, 2018

Παραδοσιακά, η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μέσω των συμβατικών μέσων παραγωγής, τα οποία κατά κόρον χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, τον άνθρακα και τον λιγνίτη. Όμως, λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, τα αποθέματα αυτών των καυσίμων έχουν αρχίσει να μειώνονται με εμφανή πλέον τον κίνδυνο της εξάντλησής τους. Επιπλέον οι θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο λόγω των παραπροϊόντων της καύσης των ορυκτών καυσίμων. Λόγω των παραπάνω δεδομένων αναμένεται η μαζική διείσδυση των Α.Π.Ε. στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η μαζική αυτή διείσδυση των Α.Π.Ε στα δίκτυα θα επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη δομή όσο και στον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου, χωρίς να προκληθούν προβλήματα κατά τη διασύνδεση των διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, το φαινόμενο της νησιδοποίησης είναι ένα από τα σημαντικότερα προκύπτοντα προβλήματα. Τεχνικές αντιμετώπισης του φαινόμενου αυτού έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, ωστόσο είναι λίγες αυτές που εξετάζουν το φαινόμενο της νησιδοποίησης υπό το πρίσμα της μαζικής διείσδυσης των Α.Π.Ε..
Στο πλαίσιο αυτής της διατριβής μελετήθηκαν ενεργητικές τεχνικές ανίχνευσης του φαινόμενου της νησιδοποίησης, κατάλληλων για τους μικρο-αντιστροφείς, η οποία λαμβάνει υπόψη τα επερχόμενα υψηλά ποσοστά διείσδυσης των Φ/Β μονάδων. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης του φαινόμενου της νησιδοποίησης και οι περισσότερο ελκυστικές λύσεις (συμβατές με τους μικρο-αντιστροφείς) μελετώνται και αξιολογούνται πειραματικά. Η μελέτη αυτή καταλήγει σε ορισμένα πολύτιμα συμπεράσματα από τη χρήση/πλευρά/σκοπιά των μικρο-αντιστροφέων και προτείνονται οι καταλληλότερες μέθοδοι για μελλοντική εφαρμογή στα δίκτυα διανομής. Τέλος, παρουσιάζεται και αναλύεται πλήρως η επίδραση της μαζικής διείσδυσης των Φ/Β μονάδων παραγωγής στο δίκτυο διανομής, καθώς και ο επιθυμητός προσανατολισμός των μελλοντικών ερευνών για την ενσωμάτωση των Φ/Β μονάδων στο δίκτυο διανομής.