“Μελέτη του φαινομένου της νησιδοποίησης σε δίκτυο διανομής με πολλαπλές διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής”, Αλέξανδρος Μπουμπάρης, ΔΠΘ, Ξάνθη, 2018

Με την επικείμενη κυριαρχία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μελλοντικά δίκτυα διανομής, η ανάγκη για πολύπλοκα σχήματα λειτουργίας αλλά και πρωτοποριακού σχεδιασμού μετατροπέων ισχύος που θα εξασφαλίζουν μία αξιόπιστη διασύνδεση στο δίκτυο, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μία από τις πολλά υποσχόμενες ανανεώσιμες τεχνολογίες, ακόμα και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου τα προβλήματα χώρου είναι αναπόφευκτα. Η προοπτική αύξησης του βαθμού διείσδυσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων στα δίκτυα χαμηλής τάσης, προϋποθέτει την ύπαρξη εξελιγμένων λειτουργικών επιλογών οι οποίες θα διευκολύνουν τη ζεύξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κύρια δίκτυα διανομής και θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία του δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνησης της απόδοσης διαφόρων σχημάτων ανίχνευσης της νησιδοποίησης των ευρέως διαδεδομένων εμπορικών αντιστροφέων, σε περιπτώσεις που πολλαπλοί αντιστροφείς είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Οι πειραματικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν υπό διάφορα επίπεδα βαθμού διείσδυσης των φωτοβολταϊκών μονάδων καθώς και παροχής ενέργειας, γραμμικό και μη γραμμικό φορτίο, συνθήκες υπέρ/υπό-τάσης και υπέρ/υπό-συχνότητας, όπως και για ποικίλες τιμές αρμονικής παραμόρφωσης. Επιπρόσθετα της αρχικής στατιστικής ανάλυσης, τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης αναλύθηκαν σε βάθος με τη βοήθεια εξελιγμένων μαθηματικών μεθόδων όπως είναι το θηκόγραμμα (box plot) αλλά και η συσταδοποίηση (clustering). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι οι τεχνικές έναντι της νησιδοποίησης των εμπορικών αντιστροφέων παρουσιάζουν μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας, στην περίπτωση πολλαπλών συνδεδεμένων φωτοβολταϊκών μονάδων σε έναν κοινό κόμβο ζεύξης, αναδύοντας δε την ανάγκη για πιο εξελιγμένους αλγόριθμους και στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου.