"Ανάπτυξη Πειραματικής Διάταξης Διανυσματικού Ελέγχου Ασύγχρονης Μηχανής", Κωνσταντίνος Τερζόπουλος, ΔΠΘ, Ξάνθη, 2019

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε ο διανυσματικός έλεγχος της τριφασικής ασύγχρονης μηχανής και συγκεκριμένα υλοποιήθηκε ο άμεσος έλεγχος ροπής (DTC, Direct Torque Control). Αρχικά έγινε η μαθηματική ανάλυση του μοντέλου της ασύγχρονης μηχανής τόσο στο στατικό τριφασικό σύστημα αξόνων αναφοράς όσο και στο στατικό διφασικό σύστημα αξόνων αναφοράς (μετασχηματισμός Clarke), προκειμένου να εξαχθούν οι χρήσιμες μαθηματικές σχέσεις για την υλοποίηση του ελέγχου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με χρήση αντιστροφέα ισχύος δύο επιπέδων. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε μοντέλο προσομοίωσης του άμεσου ελέγχου ροπής μιας ασύγχρονης μηχανής σε περιβάλλον MATLAB/Simulink. Κατόπιν, αναπτύχθηκε πειραματική διάταξη υλοποίησης του άμεσου ελέγχου ροπής σε μηχανές μικρής και μεγάλης ισχύος του εργαστήριου Ηλεκτρικών Μηχανών του τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ, με τη χρήση της πλατφόρμας dSPACE RTI1104. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων της εργαστηριακής διάταξης αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που επιβεβαιώνουν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του διανυσματικού ελέγχου σε τριφασικές ασύγχρονες μηχανές.