Νικόλαος Ρηγογιάννης  

Ο Νικόλαος Ρηγογιάννης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. (2017). Ολοκλήρωσε δε τον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ιδίου Τμήματος (Μ.Δ.Ε.) το 2019, με βαθμό 9,70. Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής του Διατριβής είναι «Ενσωμάτωση δικατευθυντήριων μετατροπέων στα μικροδίκτυα συνεχούς τάσης». Τον Ιούλιο του 2019 εγγράφηκε στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ιδίου Τμήματος, με αντικείμενο «Βέλτιστος σχεδιασμός ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος για τη διασφάλιση της ποιότητας ισχύος σε μικροδίκτυα συνεχούς τάσης». Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και τις εφαρμογές τους στις Α.Π.Ε., στα μικροδίκτυα και στα εξηλεκτρισμένα μέσα μεταφοράς. Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (IEEE Transactions and Journals, IET Journals, MDPI Journals) και συνέδρια του επιστημονικού του πεδίου. Συμμετέχει, ως ερευνητής, σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από τη Βιομηχανία. Είναι μέλος (Graduate Student Member) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και της Κοινότητας Ηλεκτρονικών Ισχύος του IEEE (PELS), καθώς και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Mobirise